ข้อมูลบุคลากร

บุคลกร
จำนวน
เพศ
การศึกษา
อายุราชการ
วิทยฐานะ
ผู้บริหาร3 คน- เพศชาย 3 คน- ปริญญาตรี 1 คน
- ปริญญาโท 2 คน
- <10 ปี 2 คน
- 10-30 ปี 1 คน
- ชน.พ. 3 คน
ครูผู้สอน45 คน- เพศชาย 4 คน
- เพศหญิง 41 คน
- ปริญญาตรี 35 คน
- ปริญญาโท 9 คน
- ปริญญาเอก 1 คน
- <10 ปี 18 คน
- 10-30 ปี 27 คน
- ชน. 3 คน
- ชน.พ. 24 คน
พนักงานราชการ1- เพศหญิง 1 คน- ต่ำกว่าปริญญาตรี 1 คน- 10-30 ปี 27 คน-
ครูอัตรจ้าง(ไทย)12 คน- เพศชาย 1 คน
- เพศหญิง 11 คน
- ปริญญาตรี 12 คน--
ครูอัตรจ้าง(ต่างชาติ)5 คน- เพศชาย 2 คน
- เพศหญิง 3 คน
- ปริญญาตรี 5 คน--
ลูกจ้าง(ประจำ)1 คน- เพศชาย 1 คน- ต่ำกว่าปริญญาตรี 1 คน- 10-30 ปี 1 คน-
ลูกจ้าง(ชั่วคราว)4 คน- เพศชาย 1 คน
- เพศหญิง 3 คน
- ต่ำกว่าปริญญาตรี 3 คน
- ปริญญาตรี 1 คน
- <10 ปี 1 คน
- 10-30 ปี 3 คน
- >30 ปี 1 คน
-
ลูกจ้าง(รายวัน)2 คน- เพศชาย 1 คน
- เพศหญิง 1 คน
- ต่ำกว่าปริญญาตรี 2 คน- 10-30 ปี 2 คน-
นักศึกษาฝึกประสบการณ์2 คน- เพศชาย 1 คน
- เพศหญิง 1 คน
- ปริญญาตรี 2 คน--
รวม75 คน- เพศชาย 15 คน
- เพศหญิง 59 คน
- ต่ำกว่าปริญญาตรี 7 คน
- ปริญญาตรี 56 คน
- ปริญญาโท 11 คน
- ปริญญาเอก 1 คน
- <10 ปี 36 คน
- 10-30 ปี 39 คน
- >30 ปี 4 คน
-

**********