ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ข้อมูลผลลัพธ์ผู้เรียนการศึกษาระดับปฐมวัย

ข้อมูลผลลัพธ์ผู้เรียนการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะจำเป็นตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560