บุคลากรสนับสนุนการสอน

บุคลากรสายสนับสนุนการสอน

นางสาวธิดารัตน์ อุปถัมภ์
ตำแหน่ง ครูธุรการโรงเรียน
นางเดือนเพ็ญ กทิศาสตร์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินพัสดุ
นายสำเริญ จันทร์สิงห์
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 4
นางน้อมจิตน์ วงษ์คำจันทร์
ตำแหน่ง นักการภารโรง
นายอรรถพนธ์ มรกต
ตำแหน่ง นักการภารโรง
นางทองบ่อ อุดมดี
ตำแหน่ง นักการภารโรง