สายผู้สอนระดับปฐมวัย

บุคลากรสายชั้นปฐมวัย

นางบุญเกิด ไพรสินธ์
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น, อบ.2/1


นางพรพินันท์ วรมากุล
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อบ.2/2
นางบัวศรี พุจาร
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อบ.2/3
นางพวงทอง เจือจันทร์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อบ.2/4
นางสาวคนึงนิจ ชิงชนะ
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อบ.3/1
นางอรวรรณ อินทะสอาด
ตำแหน่งครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อบ.3/2
นางสาวมะลิวัลย์ ทองดี
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อบ.3/3
นางสาวณัฐิกา ประดับสุข
ตำแหน่งครู
ครูประจำชั้น อบ.3/4
นางสาวหนึ่งฤทัย ดวงวิมล
ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น อบ.2/1
นางสาวจิรนันท์ สกุลจัน
ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น อบ.2/2
นางสาวณัฐนันท์ นพพิบูลย์
ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น อบ.2/3
นางสาวลัดดาวัลย์ ขาวงาม
ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น อบ.2/4