สายผู้สอนระดับ ป.1-3

บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางสาวพรทิพย์ สมัครสมาน
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น ป.1, ป.1/2
นางวริศรา ทมะนันท์
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.1/1
นางวรัญยุพา บุญลาภ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ป.1/3
นางสาวธรนัส ศรีผุย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ป.1/4
นางจำเริญสุข ขาวงาม
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.1/5
นางสาวพนิดา สีแสน
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ครูประจำชั้น ป.1/2
นางสาวอลิษา คำพา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ป.1/1
นางสุนทรา สายยศ
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น ป.2, ป.2/1
นางสาวพุทธิดา มืดทัพไทย
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ป.2/2
นางภาวิณี บุญช่วยชีพ
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.2/3
นางสาววิจิตรา จันทร์นวม
ตำแหน่งครู
ครูประจำชั้น ป.2/4
นางมณีรัตน์ เครือนิล
ตำแหน่งครู
ครูประจำชั้น ป.2/5
นายกติยพงศ์ ศิริมาก
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ป.2/5
นางสาวพิมพ์ลภัส เจริญศรี
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ป.2/3
นางสาวโสดารัตน์ วาพัดไทย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ป.2/1
นายอนุรักษ์ พิศวงค์
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น ป.3, ป.3/5
นางวรรณา บุญเสก
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.3/1
นางจุฑามาศ ชโยภาส
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.3/1
นางสาวศิริลักษณ์ สร้อยแก้ว
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ป.3/2
นางสาวกิตติพร โสพัส
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ป.3/3
นายไพโรจน์ วัฒนาเกียรติกุล
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.3/4
นางอุทัยวรรณ กาญจนโกสุม
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.3/3
นางสาวจุฑารัตน์ ดัชถุยาวัตร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ป.3/2