สายผู้สอนระดับ ป.4-6

บุคลาการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

นายปฏิภัส บุญช่วย
ตำแหน่งครูชำนาญการ
หัวหน้าสายชั้น ป.4, ป.4/4
นางสาวสุกันยา พนารินทร์
ตำแหน่งครูชำนาญ
ครูประจำชั้น ป.4/1
นางบุญเลี้ยง ฉิมมาลี
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.4/2
นางสาวศรีประทุม บุตรดีขันธ์
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.4/3
นายอำนาจ พุทธรักขิโต
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.4/3
นางสาวศรีสุดา ห้องขวาง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ป.4/5
นางสุภาพ ศิริมาก
ตำแหน่งครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ป.4/4
นางพงษ์สุดา มณีไสย
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น ป.5, ป.5/1
นางสาวสุชะดา ห่อทรัพย์
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.5/1
นางสาวศุภาลักษณ์ จันทร์แดง
ตำแหน่งครู
ครูประจำชั้น ป.5/2
นายโกสินทร์ ไทยดี
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.5/3
นางมะลิ พูลสุข
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.5/4
นางสาวสมหวัง ทานะปัทม์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ป.5/5
นางมัลลิกา สุทธิหาญ
ตำแหน่งครู
ครูประจำชั้น ป.5/3
นางประไพ มณีไสย์
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น ป.6, ป.6/5
นางสาวภัทรวดี มีรสล้ำ
ตำแหน่งครู
ครูประจำชั้น ป.6/1
นางวันทนา คำหาญ
ตำแหน่งครู
ครูประจำชั้น ป.6/1
นางอมรวรรณ ปานทอง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ป.6/2
นางสาวลัชชา ศรีนาค
ตำแหน่งครู
ครูประจำชั้น ป.6/3
นางสาวกุสุมา ดีเลิศ
ตำแหน่งครู
ครูประจำชั้น ป.6/3
นางสาวกัญญาวดี ทองเสน
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ป.6/2
นางบุญสุข บุญช่วย
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.6/4