ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ  ชื่อเดิมโรงเรียนบ้านระแงง (ศรีขรภูมิวิทยาคม)  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2465  โดยอาศัยศาลาวัดบ้านระแงงเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนต่อมาได้ย้ายมาตั้งในที่ราชพัสดุเป็นที่ตั้งปัจจุบัน  มีเนื้อที่  27 ไร่  1 งาน  36 ตารางวา

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2  ถึงระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,083  คน  ชุมชนในเขตพื้นที่บริการประกอบอาชีพที่หลากหลาย  เช่น  นักธุรกิจ  ค้าขาย  รับราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  รับจ้างทั่วไปและอื่น ๆ  มีหน่วยงานราชการทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นจำนวนมากอยู่บริเวณใกล้ ๆ โรงเรียน  ส่งผลให้มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น  พร้อมทั้งมีความแตกต่างทางฐานะและเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก  ชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียน  การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของโรงเรียนในรูปองค์กร  ประกอบด้วย  สมาคมผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ