ปรัชญา

ปรัชญาโรงเรียน : “ โยคา เว ชายเต ภูริ ”  ปัญญาย่อมเกิดจากการฝึกฝน