ผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหาร

 
นางมะลิ พูลสุข
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน/
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
นางสาวพรทิพย์ สมัครสมาน
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
นางสาวสุกันยา พนารินทร์
หัวหน้างานบริหารวิชาการ
นางบุญสุข บุญช่วย
หัวหน้างานบริหารบุคคล