พันธกิจ

พันธกิจ (Mission)  พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษา  อย่างมีคุณภาพโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรมมีความสามารถ  ทักษะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชั้นนำ  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1