นายปฏิภัส บุญช่วย

รายงานการวิจัย

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป 

ผู้วิจัย             นายปฏิภัส  บุญช่วย

ปีที่ทำการวิจัย   2560 

บทคัดย่อ

                        การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์    เพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง  การสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์80/80 เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4     เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษา    ปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4   ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จำนวน 35 คน ได้มาของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้เป็นการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต   จำนวน 10 แผน  บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต จำนวน 10 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.83 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภายหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต จำนวน 26 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.87 สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ t-test(t – test for dependent)

            ผลการวิจัยพบว่า

           1. บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต มีประสิทธิภาพ 82.18/80.57 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

            2. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต ที่พัฒนาขึ้นมีผลสัมฤทธิ์        ทางการเรียนเพิ่มขึ้น เท่ากับ 0.5565 คิดเป็นร้อยละ 55.65 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

3.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ     และความปลอดภัยในชีวิต นักเรียนมีผลการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญ          ที่ระดับ .05

            4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา       และพลศึกษา เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ และความปลอดภัยในชีวิต ภายหลังการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.33 คิดเป็นร้อยละ 86.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.22