วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)  โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิจัดการศึกษาได้มาตรฐาน ประสานชุมชน  ดำรงตนความเป็นไทย  ก้าวไกลสู่สากล