สายผู้สอนภาษา

ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ

Mr.Andrew charles clements
ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Miss. Aiza Dotillos Catacutan
ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Miss. Globelle Manio Bitaga
ตำแหน่ง ครูสอนวิทยาศาสตร์บูรณาการภาษาอังกฤษ
Miss. Aiza Mae A. Rofiro
ตำแหน่ง ครูสอนคณิตศาสตร์บูรณาการภาษาอังกฤษ
Miss. Yuan Tingyue
ตำแหน่ง ครูสอนภาษาจีน
Miss. Zhang Xiejuan
ตำแหน่ง ครูสอนภาษาจีน