อัตลักษณ์

อัตลักษณ์ (Identity)  ไหว้สวยแบบไทย  แต่งกายสะอาด