เป้าหมาย

  1. โรงเรียนมีหลักสูตรที่มีกระบวนการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล และผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก
  2. นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความรู้  คุณธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
  3. นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน
  4. ครูใช้การวิจัย  สื่อ  นวัตกรรม  เพื่อพัฒนาผู้เรียน
  5. โรงเรียนบริการจัดการด้วยระบบคุณภาพ